0 කරත්ත

ඇල්ෆැටොක්ස් ඩෙටොක්ස් ගුමීස් (දින 30 ඩෙටොක්ස් පිරිසිදු කිරීම)
නොමිලේ තෑගි